Guyana Airport Codes

KAI AHL NAI BMJ GFO BCG GEO
EKE IMB KAR KRM KRG KTO KKG
KPG LTM LUB USI MHA VEG MWJ
MYM OGL ORJ PMT PRR PIQ PKM
SDC SKM