ATODN:

AUTODIN Terminal (FUS)
More Aviation Acronyms